มันสำปะหลังสด

 

มันสำปะหลังสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 มันสำปะหลังสด
คุณไชยเลิศ  จันทร์วัฒนศิริ ร้านรับซื้อจุกพืชไร่
อ.เมือง อ.กบินทร์บุรี
จ.กาญจนบุรี จ.ปราจีนบุรีี
โทร.081-7638220  
เดือน วันที่    
ธันวาคม
1
- -
 
2
2.50 -
 
3
2.50 -
 
4
2.50 -
 
5
- -
 
6
2.50 -
 
7
- -
 
8
- -
 
9
2.50 -
 
10
- -
 
11
2.50 -
 
12
2.50 -
 
13
2.50 -
 
14
- -
 
15
- -
 
16
2.50 -
 
17
2.50 -
 
18
2.50 -
 
19
2.50 -
 
20
2.50 -
 
21
- -
 
22
- -
 
23
2.50 -
 
24
2.50 -
 
25
2.50 -
 
26
2.50 -
 
27
2.50 -
 
28
- -
 
29
- -
 
30
- -
 
31
- -