มะนาว

 

มะนาว

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2562 มะนาว
ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส.
ตลาดกลางหนองบ้วย 
จ.นครปฐม
อ. ท่ายาง  จ.เพชรบุรี
โทร. (081) 1955815
โทร. (032) 461534
ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ผลขนาดใหญ่
ผลขนาดกลาง
ผลขนาดเล็ก
ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ผลขนาดใหญ่
ผลขนาดกลาง
ผลขนาดเล็ก
ธันวาคม
1
- - - - - - - -
 
2
- - - - 180 160 150 140
 
3
- - - - 180 160 150 140
 
4
- - - - 180 160 150 140
 
5
- - - - - - - -
 
6
- - - - 180 160 150 140
 
7
- - - - - - - -
 
8
- - - - - - - -
 
9
- - - - 180 160 150 140
 
10
- - - - - - - -
 
11
- - - - 180 160 150 140
 
12
- - - - 180 160 150 140
 
13
- - - - 180 160 150 140
 
14
               
 
15
               
 
16
               
 
17
               
 
18
               
 
19
               
 
20
               
 
21
               
 
22
               
 
23
               
 
24
               
 
25
               
 
26
               
 
27
               
 
28
               
 
29
               
 
30
               
 
31