กาแฟ

 

กาแฟ 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 กาแฟ 
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อ.ท่าแซะ
โทร (085)8257104 จ.ชุมพร
คละ
เดือน วันที่    
ธันวาคม
1
- -
 
2
- 60.00
 
3
- 60.00
 
4
- 60.00
 
5
- -
 
6
- 60.00
 
7
- -
 
8
- -
 
9
- 60.00
 
10
- -
 
11
- 60.00
 
12
- 60.00
 
13
- 60.00
 
14
- -
 
15
- -
 
16
- 60.00
 
17
- 60.00
 
18
- 60.00
 
19
- 60.00
 
20
- 60.00
 
21
- -
 
22
- -
 
23
- 60.00
 
24
- 60.00
 
25
- 60.00
 
26
- 60.00
 
27
- 60.00
 
28
- -
 
29
- -
 
30
- -
 
31
- -