กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
ธันวาคม
1
- -
 
2
140 145
 
3
140 145
 
4
140 135
 
5
- -
 
6
140 135
 
7
- -
 
8
- -
 
9
140 145
 
10
- -
 
11
145 145
 
12
145 145
 
13
150 145
 
14
- -
 
15
- -
 
16
155 145
 
17
155 145
 
18
155 145
 
19
155 145
 
20
155 145
 
21
- -
 
22
- -
 
23
150 145
 
24
150 145
 
25
140 145
 
26
140 145
 
27
140 145
 
28
- -
 
29
- -
 
30
- -
  31 - -