ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
ธันวาคม
1
-
 
2
275
 
3
275
 
4
275
 
5
-
 
6
275
 
7
-
 
8
-
 
9
265
 
10
-
 
11
265
 
12
265
 
13
265
 
14
-
 
15
-
 
16
265
 
17
265
 
18
265
 
19
265
 
20
265
 
21
-
 
22
-
 
23
265
 
24
265
 
25
265
 
26
265
 
27
265
 
28
-
 
29
-
 
30
-
 
 31
-