ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
ธันวาคม
1
-
 
2
293
 
3
293
 
4
293
 
5
-
 
6
293
 
7
-
 
8
-
 
9
283
 
10
-
 
11
283
 
12
283
 
13
283
 
14
-
 
15
-
 
16
283
 
17
283
 
18
283
 
19
283
 
20
283
 
21
-
 
22
-
 
23
283
 
24
283
 
25
283
 
26
283
 
27
283
 
28
-
 
28
-
 
29
-
 
 30
-
 
 31
-