ไก่เนื้อ

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
ฟาร์มคุณณรงค์  พิพัฒสุวรรณ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ.เมือง
อ.เมือง
จ.นครปฐม
จ.ชลบุรีี
โทร.(034)253627
โทร.(086)4788098
เดือน วันที่    
ธันวาคม
1
- -
 
2
37.00 38.00
 
3
37.00 38.00
 
4
37.00 38.00
 
5
- -
 
6
36.00 40.00
 
7
- -
 
8
- -
 
9
36.00 40.00
 
10
- -
 
11
36.00 40.00
 
12
36.00 40.00
 
13
36.00 40.00
 
14
- -
 
15
- -
 
16
36.00 40.00
 
17
36.00 40.00
 
18
36.00 40.00
  19 36.00 40.00
 
20
36.00 40.00
 
21
- -
 
22
- -
 
23
35.00 40.00
 
24
35.00 40.00
 
25
35.00 40.00
 
26
35.00 40.00
 
27
35.00 40.00
 
28
- -
 
29
- -
 
30
- -
 
 31
- -