กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
พฤศจิกายน
1
- -
 
2
130 130
 
3
135 -
 
4
135 -
 
5
135 -
 
6
135 -
 
7
- -
 
8
- -
 
9
135 135
 
10
135 -
 
11
135 -
 
12
135 140
 
13
140 -
 
14
- -
 
15
- -
 
16
140 145
 
17
140 145
 
18
140 -
 
19
- -
 
20
- -
 
21
- -
 
22
- -
 
23
140 -
 
24
140 -
 
25
140 -
 
26
145 -
 
27
145 -
 
28
- -
 
29
- -
 
30
145 -