ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
ฟาร์มคุณณรงค์  พิพัฒสุวรรณ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ.เมือง
อ.เมือง
จ.นครปฐม
จ.ชลบุรีี
โทร.(034)253627
โทร.(086)4788098
เดือน วันที่    
พฤศจิกายน
1
- -
 
2
31.00 32.00
 
3
31.00 32.00
 
4
31.00 32.00
 
5
31.00 32.00
 
6
31.00 32.00
 
7
- -
 
8
- -
 
9
31.00 32.00
 
10
31.00 32.00
 
11
31.00 33.00
 
12
31.00 33.00
 
13
31.00 33.00
 
14
- -
 
15
- -
 
16
31.00 34.00
 
17
31.00 34.00
 
18
31.00 34.00
  19 - -
 
20
- -
 
21
- -
 
22
- -
 
23
31.00 35.00
 
24
31.00 35.00
 
25
31.00 35.00
 
26
31.00 35.00
 
27
31.00 35.00
 
28
- -
 
29
- -
 
30
31.00 35.00