สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล

ศิริปุณย์ฟาร์ม

ฟาร์มโชคชัยการสุกร
ต.มาบแค อ.เมือง
อ.เมือง 
อ.เมือง
อ.โชคชัย
จ.นครปฐม
จ.ราชบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา
โทร.(081)8564975
โทร (089)2541193
โทร.(038)541429-30
โทร.(044)212442
เดือน วันที่        
พฤศจิกายน
1
- - - -
 
2
72.00 72.00 80.00 -
 
3
72.00 72.00 80.00 -
 
4
72.00 72.00 80.00 -
 
5
72.00 72.00 80.00 -
 
6
72.00 72.00 80.00 -
 
7
- - - -
 
8
- - - -
 
9
72.00 72.00 80.00 -
 
10
72.00 72.00 80.00 -
 
11
72.00 72.00 80.00 -
 
12
72.00 72.00 80.00 -
 
13
72.00 72.00 80.00 -
 
14
- - - -
 
15
- - - -
 
16
72.00 72.00 80.00 -
 
17
72.00 72.00 80.00 -
 
18
72.00 72.00 78.00 -
 
19
- - - -
 
20
- - - -
 
21
- - - -
 
22
- - - -
 
23
72.00 72.00 78.00 -
 
24
72.00 72.00 78.00 -
 
25
72.00 72.00 78.00 -
 
26
72.00 72.00 76.00 -
 
27
70.00 72.00 76.00 -
 
28
- - - -
 
29 - - - -
 
30 68.00 72.00 69.00 -