หอมหัวใหญ่

 

หอมหัวใหญ่

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 หอมหัวใหญ่ (ตัดจุก)
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ จ.กาญจนบุรี
อ.แม่วาง อ.แม่วาง อ.ท่าม่วง
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จ.กาญจนบุรี
เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3
เดือน วันที่                        
พฤศจิกายน
1
                       
 
2
                       
 
3
                       
 
4
                       
 
5
                       
 
6
                       
 
7
                       
 
8
                       
 
9
                       
 
10
                       
 
11
                       
 
12
                       
 
13
                       
 
14
                       
 
15
                       
 
16
                       
 
17
                       
 
18
                       
 
19
                       
 
20
                       
 
21
                       
 
22
                       
 
23
                       
 
24
                       
 
25
                       
 
26
                       
 
27
                       
 
28
                       
 
29