มะพร้าว 

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2563 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮง จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขันธ์ อ.เมือง จ.ชุมพร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614      
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่          
พฤศจิกายน
1
- - - - -
 
2
2,000 2,200 2,200 1,700 2,000
 
3
2,000 2,200 2,200 1,700 2,000
 
4
2,000 2,200 2,200 1,700 2,000
 
5
2,000 2,200 2,200 1,700 2,000
 
6
2,000 2,200 2,200 1,700 2,000
 
7
- - - - -
 
8
- - - - -
 
9
2,100 2,400 2,400 1,700 2,000
 
10
2,100 2,400 2,400 1,700 2,000
 
11
2,100 2,400 2,400 1,700 2,000
 
12
2,100 2,400 2,400 1,700 2,000
 
13
2,100 2,500 2,400 1,700 2,000
 
14
- - - - -
 
15
- - - - -
 
16
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
17
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
18
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
19
- - - - -
 
20
- - - - -
 
21
- - - - -
 
22
- - - - -
 
23
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
24
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
25
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
26
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
27
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
28
- - - - -
 
29
- - - - -
 
30
2,100 2,400 2,400 1,700 2,000