มะพร้าว 

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2563 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮง จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขันธ์ อ.เมือง จ.ชุมพร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614      
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่          
พฤศจิกายน
1
- - - - -
 
2
2,000 2,200 2,200 1,700 2,000
 
3
2,000 2,200 2,200 1,700 2,000
 
4
2,000 2,200 2,200 1,700 2,000
 
5
2,000 2,200 2,200 1,700 2,000
 
6
2,000 2,200 2,200 1,700 2,000
 
7
- - - - -
 
8
- - - - -
 
9
2,100 2,400 2,400 1,700 2,000
 
10
2,100 2,400 2,400 1,700 2,000
 
11
2,100 2,400 2,400 1,700 2,000
 
12
2,100 2,400 2,400 1,700 2,000
 
13
2,100 2,500 2,400 1,700 2,000
 
14
- - - - -
 
15
- - - - -
 
16
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
17
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
18
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
19
- - - - -
 
20
- - - - -
 
21
- - - - -
 
22
- - - - -
 
23
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
24
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
25
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
26
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
27
2,100 2,500 2,500 1,700 2,100
 
28
         
 
29
         
 
30