ยางแผ่นดิบชั้น 3 

 

ยางแผ่นดิบชั้น 3 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 ยางแผ่นดิบชั้น 3 
ราคาประมูล
ราคาตลาดสำคัญ
ตลาดกลางยางพารา
ตลาดกลางยางพารา
ตลาดกลางยางพารา
ตลาดกลางยางพารายะลา
ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์
ตลาดกลางยางพารา
สัมฤทธ์การยาง
ร้านสินการยาง
อ.หาดใหญ่
สุราษฎร์ธานี
   อ.ฉวางี
114 ถ.สุยางค์ ต.สะเตง 
79 ม.9 ต.บ้านยาง
อ.โพนพิสัย
อ.พุนพิน
อ.บ้านค่าย
จ.สงขลา
อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.ยะลา
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
จ.หนองคาย
จ. สุราษฎร์ธานี
จ.ระยอง
เดือน วันที่
โทร.(074)586740, 212431
โทร.(077)441050-69
โทร.(075)486309,486775
โทร. 073-274451
โทร. 044-602273-4
 
โทร.(077)311504
 โทร.(081) 5585360
พฤศจิกายน
1
- - - - - - - -
 
2
71.19 71.35 68.26 - - - 66.00 69.00
 
3
- 68.66 67.25 - - - 62.00 69.00
 
4
65.30 65.46 65.35 - - - 60.00 58.00
 
5
59.60 61.39 60.63 - - - 59.00 58.00
 
6
60.00 60.99 60.00 - - - 59.00 58.00
 
7
- - - - - - - -
 
8
- - - - - - - -
 
9
59.19 60.63 60.63 - - - 58.00 58.00
 
10
58.98 60.99 60.79 - - - 58.00 58.00
 
11
60.39 61.96 60.19 - - - 58.00 58.00
 
12
61.62 62.05 60.47 - - - 59.00 58.00
 
13
62.39 62.73 62.63 - - - 60.00 58.00
 
14
- - - - - - - -
 
15
- - - - - - - -
 
16
62.39 64.81 64.35 - - - 61.00 58.00
 
17
62.49 63.96 63.25 - - - 61.00 57.00
 
18
60.96 62.85 62.45 - - - 58.00 57.00
 
19
- - - - - - - -
 
20
- - - - - - - -
 
21
- - - - - - - -
 
22
- - - - - - - -
 
23
60.59 62.26 62.05 - - - 59.00 57.00
 
24
60.90 62.36 62.16 - 62.08 - 59.00 57.00
 
25
61.05 62.93 62.83 - - - 60.00 57.00
 
26
61.33 63.57 62.39 - - - 60.00 57.00
 
27
61.77 63.83 62.50 - - - 60.00 58.00
 
28
- - - - - - - -
 
29
- - - - - - - -
 
30
- 64.86 65.26 - - - 63.00 58.00