ถั่วเหลือง

 

ถั่วเหลือง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 ถั่วเหลือง
สหกรณ์การเกษตรกิ่วลม
ร้านลิ้มศักดากุล
สหกรณ์การเกษตร 
ร้านนุชจรีย์  พัฒนา
อ.งาวี
ต.หางดง อ.หางดง
อ.แม่ลาน้อย
ต.ไทยชนะศึก  อ.ทุ่งเสลี่ยม
จ.ลำปาง 
จ.เชียงใหม่
จ. แม่ฮ่องสอน
จ.สุโขทัย
 โทร.054-214114
โทร.053-441627
โทร.053-689016
โทร.089-9575436
เดือน วันที่        
พฤศจิกายน
1
- - - -
 
2
- - - -
 
3
- - - -
 
4
- - - -
 
5
- - - -
 
6
- - - 17.00
 
7
- - - -
 
8
- - - -
 
9
- - - 17.00
 
10
- - - 17.00
 
11
- - - 17.00
 
12
- - - 17.00
 
13
- - - 17.00
 
14
- - - -
 
15
- - - -
 
16
- - - 17.00
 
17
- - - 17.00
 
18
- - - 17.00
 
19
- - - -
 
20
- - - -
 
21
- - - -
 
22
- - - -
 
23
- - - 17.00
 
24
- - - 17.00
 
25
- - - 17.00
 
26
- - - 17.00
 
27
- - - 17.00
 
28
- - - -
 
29
- - - -
 
30
- - - 17.00
 
31