สับปะรดโรงงาน

 

สับปะรดโรงงาน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 สับปะรดโรงงาน
โรงงานอาหารสยาม
บริษัท  SAICO จำกัด
กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.)
บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด (เค.เอฟ.ซี.)
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
อ.นิคมพัฒนา
ต.ช้างบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. (038)291391
จ.ระยอง
โทร. (032)731267
โทร. (032)684234
โทร. (032)681578-9
ผลขนาดใหญ่
เดือน วันที่          
พฤศจิกายน
1
- - - - -
 
2
10.00 10.00 9.60 10.20 10.00
 
3
10.00 10.00 9.60 10.20 10.00
 
4
10.00 10.00 9.60 10.20 10.00
 
5
10.00 10.00 9.60 10.20 10.00
 
6
10.00 10.00 9.60 10.20 10.00
 
7
- - - - -
 
8
- - - - -
 
9
10.00 10.00 8.80 9.20 9.00
 
10
10.00 10.00 8.80 9.20 9.00
 
11
9.50 10.00 8.80 9.20 9.00
 
12
9.50 9.50 8.80 9.20 9.00
 
13
9.00 9.50 8.80 9.20 9.00
 
14
- - - - -
 
15
- - - - -
 
16
9.00 9.00 8.00 8.10 8.00
 
17
8.50 9.00 8.00 8.10 8.00
 
18
8.50 8.50 8.00 8.10 8.00
 
19
- - - - -
 
20
- - - - -
 
21
- - - - -
 
22
- - - - -
 
23
7.10 7.50 7.00 7.00 7.00
 
24
7.00 7.50 7.00 7.00 7.00
 
25
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
 
26
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
 
27
7.00 7.00 6.50 6.70 6.60
 
28
- - - - -
 
29
- - - - -
 
30
6.40 6.40 6.20 6.30 6.30