ข้าวหอมมะลิ 105 

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2563 ข้าวหอมมะลิ 105  ( ต้นข้าว  35  กรัม )
ตลาดสำคัญ
ท่าข้าว ธ.ก.ส.  ตลาดกลางพืชไร่ โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา โรงสีกิจทวียโสธร โรงสีสหพัฒนา โรงสีเต็กเฮง  โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ โรงสีสหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด
อ.เมือง อ. เมือง  อ.เมือง อ.เมือง  อ.สะตึก   อ.จอมพระ  อ.สุวรรณภูมิ 215 หมู่ 11 ต.ดงคลั่งใหญ่
จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร จ.บุรีรัมย์  จ.สุรินทร์  จ.ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด
เดือน วันที่ โทร.(043)246129 โทร.(045)611582 โทร.(045)451319 โทร.(045)724726 โทร.(044)681222 โทร.(044)581006 โทร.(088)3018432 โทร.(089)9448779
พฤศจิกายน
1
- - - - - - - -
 
2
10,000 11,300 11,250 12,100 10,500 11,000 15,400 -
 
3
10,000 11,200 10,800 11,900 11,500 11,000 15,400 -
 
4
10,000 11,200 10,800 11,900 11,500 11,500 15,400 -
 
5
10,000 11,200 10,800 11,900 11,500 11,500 - -
 
6
10,000 11,200 10,800 11,900 11,500 11,000 - -
 
7
- - - - - - - -
 
8
- - - - - - - -
 
9
10,200 11,000 10,830 11,900 11,500 10,600 - -
 
10
10,200 11,000 10,830 11,900 11,500 10,600 10,767 -
 
11
10,200 11,000 10,830 11,900 11,500 10,600 10,767 -
 
12
10,200 11,000 10,830 11,900 11,500 10,600 10,767 -
 
13
10,500 11,000 10,830 11,900 11,500 10,600 10,540 -
 
14
- - - - - - - -
 
15
- - - - - - - -
 
16
10,500 11,000 10,830 11,900 11,500 10,600 10,540 -
 
17
10,500 11,000 10,830 11,900 11,500 10,600 10,540 -
 
18
10,500 11,000 10,830 11,900 11,500 10,600 10,540 -
 
19
- - - - - - - -
 
20
- - - - - - - -
 
21
- - - - - - - -
 
22
- - - - - - - -
 
23
10,500 11,000 10,830 10,800 11,500 11,000 10,540 -
 
24
10,500 11,000 10,830 10,800 11,500 11,000 12,127 -
 
25
11,000 11,000 10,830 10,800 11,500 11,000 12,127 -
 
26
11,000 11,000 10,830 10,800 11,500 11,000 12,127 -
 
27
11,000 11,000 10,830 10,800 11,500 11,000 12,127 -
 
28
- - - - - - - -
 
29
- - - - - - - -
 
30
11,000 11,000 10,830 10,800 11,500 11,000 12,127 -