กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
มีนาคม
1
150 150
 
2
- -
 
3
- -
 
4
140 150
 
5
140 150
 
6
140 140
 
7
140 140
 
8
140 140
 
9
- -
 
10
- -
 
11
140 140
 
12
140 145
 
13
140 145
 
14
140 145
 
15
140 145
 
16
- -
 
17
- -
 
18
140 150
 
19
140 150
 
20
140 140
 
21
140 140
 
22
140 140
 
23
- -
 
24
- -
 
25
140 140
 
26
145 140
 
27
140 140
 
28
140 140
 
29 140 140
 
30 - -
 
31 - -