ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
มีนาคม
1
270
 
2
-
 
3
-
 
4
270
 
5
270
 
6
270
 
7
270
 
8
270
 
9
-
 
10
-
 
11
270
 
12
270
 
13
270
 
14
270
 
15
270
 
16
-
 
17
-
 
18
270
 
19
270
 
20
270
 
21
270
 
22
270
 
23
-
 
24
-
 
25
270
 
26
270
 
27
270
 
28
270
 
29 290
 
30
-
 
31
-