ไข่ไก่

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
มีนาคม
1
220
 
2
-
 
3
-
 
4
220
 
5
220
 
6
220
 
7
220
 
8
220
 
9
-
 
10
-
 
11
220
 
12
220
 
13
220
 
14
220
 
15
220
 
16
-
 
17
-
 
18
220
 
19
220
 
20
220
 
21
220
 
22
220
 
23
-
 
24
-
 
25
220
 
26
220
 
27
220
 
28
220
 
29 220
 
30 -
 
31
-