กาแฟ

 

กาแฟ 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 กาแฟ 
บริษัท เนสเล่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล
อ.สวี จ.ชุมพร อ.ท่าแซะ
  จ.ชุมพร
คละ
เดือน วันที่    
มีนาคม
1
- -
 
2
- -
 
3
- -
 
4
- -
 
5
- -
 
6
60.00 -
 
7
60.00 -
 
8
60.00 -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
60.00 -
 
12
60.00 -
 
13
60.00 -
 
14
60.00 -
 
15
60.00 -
 
16
- -
 
17
- -
 
18
60.00 -
 
19
60.00 -
 
20
60.00 -
 
21
- -
 
22
- -
 
23
- -
 
24
- -
 
25
- -
 
26
- -
 
27
- -
 
28
- -
 
29 - -
 
30 - -
 
31
- -