กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
กุมภาพันธ์
1
- -
 
2
135 145
 
3
135 145
 
4
140 145
 
5
140 145
 
6
140 145
 
7
- -
 
8
- -
 
9
140 145
 
10
140 145
 
11
140 140
 
12
140 140
 
13
140 140
 
14
- -
 
15
- -
 
16
140 140
 
17
140 145
 
18
145 145
 
19
140 145
 
20
140 145
 
21
- -
 
22
- -
 
23
135 145
 
24
130 135
 
25
130 135
 
26
110 135
 
27
110 135
 
28
- -
 
29
- -
 
30
115 115
 
31
115 120