ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2563 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
มีนาคม
1
-
 
2
283
 
3
283
 
4
283
 
5
283
 
6
283
 
7
-
 
8
-
 
9
283
 
10
283
 
11
283
 
12
283
 
13
283
 
14
-
 
15
-
 
16
283
 
17
283
 
18
283
 
19
283
 
20
283
 
21
-
 
22
-
 
23
293
 
24
293
 
25
293
 
26
293
 
27
293
 
28
-
 
29
-
 
30
293
 
31
293