สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล

ศิริปุณย์ฟาร์ม

บริษัทคณาไฮบริด
ต.มาบแค อ.เมือง
อ.เมือง 
อ.เมือง
อ.สูงเนิน
จ.นครปฐม
จ.ราชบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา
โทร.(081)8564975
โทร (089)2541193
โทร.(038)541429-30
 
เดือน วันที่        
มีนาคม
1
- - - -
 
2
62.00 62.00 72.50 64.00
 
3
62.00 62.00 72.50 64.00
 
4
64.00 64.00 72.50 64.00
 
5
64.00 64.00 72.50 64.00
 
6
64.00 64.00 72.50 64.00
 
7
- - - -
 
8
- - - -
 
9
68.00 68.00 74.50 64.00
 
10
68.00 68.00 74.50 68.00
 
11
68.00 68.00 74.50 68.00
 
12
68.00 68.00 74.50 68.00
 
13
68.00 68.00 74.50 68.00
 
14
- - - -
 
15
- - - -
 
16
68.00 68.00 74.50 68.00
 
17
72.00 75.00 76.50 73.00
 
18
72.00 75.00 76.50 73.00
 
19
72.00 75.00 76.50 73.00
 
20
72.00 72.00 76.50 73.00
 
21
- - - -
 
22
- - - -
 
23
72.00 72.00 76.50 73.00
 
24
70.00 72.00 76.50 73.00
 
25
70.00 70.00 76.50 73.00
 
26
70.00 70.00 76.50 73.00
 
27
70.00 68.00 76.50 73.00
 
28
- - - -
 
29 - - - -
 
30 68.00 68.00 76.50 71.00
 
31 68.00 68.00 76.50 71.00