กระเทียม

 

กระเทียม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 กระเทียมสด
คุณฉายพิน รุ่นบาง ร้านรับซื้อเจ๊วรรณ
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน อ.เชียงดาว
โทร.(053) 595337 จ.เชียงใหม่
 
เดือน วันที่    
มีนาคม
1
-
-
 
2
-
17.00
 
3
-
14.00
 
4
-
13.00
 
5
-
13.00
 
6
-
12.00
 
7
-
-
 
8
-
-
 
9
-
12.00
 
10
-
12.00
 
11
-
12.00
 
12
-
12.00
 
13
-
12.00
 
14
-
-
 
15
-
-
 
16
-
11.00
 
17
-
11.00
 
18
-
11.00
 
19
-
11.00
 
20
-
11.00
 
21
-
-
 
22
-
-
 
23
-
11.00
 
24
-
11.00
 
25
-
11.00
 
26
-
11.00
 
27
-
10.50
 
28
-
-
 
29
-
-
 
30
-
10.50
 
31
-
10.50