หอมแดง

 

หอมแดง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 หอมแดงสด หอมแดง แห้ง 7-15 วัน
จุดรับซื้อ คุณฉายพิน  รุ่นบาง ร้านรับซื้อเจ๊อ้วน ร้านสิทธิกร
อ.บ้านโฮ่ง อ.จอมทอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ โทร. (045) 611576
    ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
เดือน วันที่          
มีนาคม
1
-
-
-
-
-
 
2
-
-
34.00
30.00
25.00
 
3
-
-
34.00
30.00
25.00
 
4
-
-
-
-
-
 
5
-
-
-
-
-
 
6
-
-
-
-
-
 
7
-
-
-
-
-
 
8
-
-
-
-
-
 
9
-
11.00
-
-
-
 
10
-
11.00
-
-
-
 
11
-
11.00
-
-
-
 
12
-
11.00
-
-
-
 
13
-
11.00
-
-
-
 
14
-
-
-
-
-
 
15
-
-
-
-
-
 
16
-
11.00
-
-
-
 
17
-
11.00
-
-
-
 
18
-
11.00
-
-
-
 
19
-
11.00
-
-
-
 
20
-
9.00
-
-
-
 
21
-
-
-
-
-
 
22
-
-
-
-
-
 
23
-
9.00
-
-
-
 
24
-
9.00
-
-
-
 
25
-
9.00
-
-
-
 
26
-
9.00
-
-
-
 
27
-
9.00
-
-
-
 
28
-
-
-
-
-
 
29
-
-
-
-
-
 
30
-
8.50
-
-
-
 
31
-
8.50
-
-
-