กาแฟ

 

กาแฟ 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 กาแฟ 
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล บริษัท เนสเล่ จำกัด
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อ.ท่าแซะ อ.สวี
โทร (085)8257104 จ.ชุมพร จ.ชุมพร
คละ
เดือน วันที่      
มีนาคม
1
- - -
 
2
67.00 65.00 60.00
 
3
67.00 65.00 60.00
 
4
67.00 65.00 60.00
 
5
67.00 65.00 60.00
 
6
67.00 65.00 60.00
 
7
- - -
 
8
- - -
 
9
67.00 65.00 60.00
 
10
67.00 65.00 60.00
 
11
- - 60.00
 
12
- - -
 
13
- - -
 
14
- - -
 
15
- - -
 
16
- - -
 
17
- - -
 
18
- - -
 
19
- - -
 
20
- - -
 
21
- - -
 
22
- - -
 
23
- - -
 
24
- - -
 
25
- - -
 
26
- - -
 
27
- - -
 
28
- - -
 
29
- - -
 
30
- - -
 
31
- - -