อ้อยโรงงาน

 

อ้อยโรงงาน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2563 อ้อยโรงงาน
บริษัท ไทยเอกลักษณ์ จำกัด บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
ต.คุ้งตะเภา  อ.เมือง ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ จ.กำแพงเพชร
โทร. (055)407241 โทร.(055) 729236  ต่อ 123,108
เดือน วันที่    
มีนาคม
1
- -
 
2
846.96 -
 
3
833.73 -
 
4
831.21 -
 
5
835.62 -
 
6
840.66 -
 
7
- -
 
8
- -
 
9
841.92 -
 
10
850.11 -
 
11
849.48 -
 
12
858.93 -
 
13
846.93 -
 
14
- -
 
15
- -
 
16
833.73 -
 
17
839.40 -
 
18
842.55 -
 
19
852.00 -
 
20
837.51 -
 
21
- -
 
22
- -
 
23
845.70 -
 
24
829.95 -
 
25
821.76 -
 
26
852.00 -
 
27
- -
 
28
- -
 
29
- -
 
30
- -
 
31
- -