มันฝรั่งโรงงาน

 

มันฝรั่งโรงงาน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 มันฝรั่งโรงงาน
สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งสันทราย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.พบพระ  จ.ตาก โทร. (081)8882530
ขนาดคละ ขนาดใหญ่
 
เดือน วันที่    
มีนาคม
1
- -
 
2
- 14.00
 
3
- 14.00
 
4
- 14.00
 
5
- 14.00
 
6
- 14.00
 
7
- -
 
8
- -
 
9
- 14.00
 
10
- 14.00
 
11
- 14.00
 
12
- 14.00
 
13
- 14.00
 
14
- -
 
15
- -
 
16
- 14.00
 
17
- 14.00
 
18
- 14.00
 
19
- 14.00
 
20
- 14.00
 
21
- -
 
22
- -
 
23
- 14.00
 
24
- 14.00
 
25
- 14.00
 
26
- 14.00
 
27
- 14.00
 
28
- -
 
29
- -
 
30
- 14.00
 
31
- 14.00