มันสำปะหลังสด

 

มันสำปะหลังสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 มันสำปะหลังสด
คุณไชยเลิศ  จันทร์วัฒนศิริ ร้านรับซื้อจุกพืชไร่
อ.เมือง อ.กบินทร์บุรี
จ.กาญจนบุรี จ.ปราจีนบุรีี
โทร.081-7638220  
เดือน วันที่    
มีนาคม
1
- -
 
2
1.85 -
 
3
1.85 -
 
4
1.85 -
 
5
1.85 -
 
6
1.85 -
 
7
- -
 
8
- -
 
9
1.85 -
 
10
1.85 -
 
11
1.85 -
 
12
1.85 -
 
13
1.85  
 
14
- -
 
15
- -
 
16
1.80 -
 
17
1.80 -
 
18
1.80 -
 
19
1.80 -
 
20
1.80 -
 
21
- -
 
22
- -
 
23
1.75 -
 
24
1.75 -
 
25
1.75 -
 
26
1.75 -
 
27
1.70 -
 
28
- -
 
29
- -
 
30
1.70 -
 
31
1.70 -