ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ หอมปทุมธานี 1

 

ข้าวเปลือกเจ้า : พันธุ์หอมปทุมธานี 1

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2562 ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ หอมปทุมธานี 1
ความชื้น 15% ความชื้น 25%
หจก.โพธิบูรพ์  หจก.โพธิบูรพ์
ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร(035)423213, (081)7365940
เดือน วันที่    
มกราคม
1
- -
 
2
- -
 
3
- -
 
4
10,500 9,350
 
5
- -
 
6
- -
 
7
10,500 9,350
 
8
10,500 9,350
 
9
10,500 9,350
 
10
10,750 9,600
 
11
10,750 9,600
 
12
- -
 
13
- -
 
14
10,750 9,600
 
15
10,500 9,350
 
16
10,500 9,350
 
17
10,500 9,350
 
18
10,500 9,350
 
19
- -
 
20
- -
 
21
10,500 9,350
 
22
10,500 9,350
 
23
10,500 9,350
 
24
10,500 9,350
 
25
10,500 9,350
 
26
- -
 
27
- -
 
28
10,500 9,350
 
29
10,500 9,350
 
30
10,500 9,350
 
31 10,500 9,350