อ้อยโรงงาน

 

อ้อยโรงงาน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2562 อ้อยโรงงาน
บริษัท ไทยเอกลักษณ์ จำกัด บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
ต.คุ้งตะเภา  อ.เมือง่ ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ จ.กำแพงเพชร
โทร. (055)407241 โทร.(055) 729236  ต่อ 123,108
เดือน วันที่    
มกราคม
1
- -
 
2
614.93 -
 
3
638.83 -
 
4
635.05 -
 
5
- -
 
6
- -
 
7
639.46 -
 
8
650.80 -
 
9
635.05 -
 
10
633.79 -
 
11
643.87 -
 
12
- -
 
13
- -
 
14
657.73 -
 
15
660.88 -
 
16
665.29 -
 
17
666.55 -
 
18
672.85 -
 
19
- -
 
20
- -
 
21
669.70 -
 
22
674.74 -
 
23
682.93 -
 
24
692.38 -
 
25
682.30 -
 
26
- -
 
27
- -
 
28
710.02 -
 
29
703.72 -
 
30
701.20 -
 
 31
706.24 -