หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
โรงงานแป้งมันครบุรี
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ครบุรี
อ.บ้านบึง
ขาณุวรลักษบุรี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
จ.กำแพงเพชร   
โทร. (044)212725 
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.055-771377
เดือน วันที่        
มกราคม
1
- - - -
 
2
2.55 2.50 2.45 2.50
 
3
2.55 2.50 2.45 2.55
 
4
2.55 2.50 2.45 2.55
 
5
- - - -
 
6
- - - -
 
7
2.55 2.50 2.45 2.55
 
8
2.55 2.50 2.45 2.55
 
9
2.45 2.45 2.45 2.55
 
10
2.45 2.45 2.50 2.55
 
11
2.45 2.45 2.55 2.55
 
12
- - - -
 
13
- - - -
 
14
2.40 2.45 2.55 2.55
 
15
2.40 2.45 2.55 2.55
 
16
2.40 2.45 2.50 2.55
 
17
2.40 2.45 2.50 2.55
 
18
2.40 2.50 2.50 2.55
 
19
- - - -
 
20
- - - -
 
21
2.30 2.50 2.50 2.55
 
22
2.30 2.50 2.50 2.55
 
23
2.30 2.40 2.50 2.25
 
24
2.30 2.40 2.50 2.25
 
25
2.30 2.40 2.50 2.25
 
26
- - - -
 
27
- - - -
 
28
2.30 2.40 2.50 2.25
 
29
2.30 2.40 2.50 2.25
 
30
2.30 2.40 2.50 2.25
 
31 
2.30 2.40 2.50 2.25