กาแฟ

 

กาแฟ 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 กาแฟ 
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อ.ท่าแซะ
โทร (085)8257104 จ.ชุมพร
คละ
เดือน วันที่    
มกราคม
1
- -
 
2
69.00 68.00
 
3
69.00 68.00
 
4
69.00 68.00
 
5
- -
 
6
- -
 
7
69.00 68.00
 
8
69.00 68.00
 
9
69.00 68.00
 
10
69.00 68.00
 
11
69.00 68.00
 
12
- -
 
13
- -
 
14
69.00 68.00
 
15
69.00 68.00
 
16
69.00 68.00
 
17
   
 
18
   
 
19
   
 
20
   
 
21
   
 
22
   
 
23
   
 
24
   
 
25
   
 
26
   
 
27
   
 
28
   
 
29
   
 
30