กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
มกราคม
1
- -
 
2
- 150
 
3
- -
 
4
150 150
 
5
- -
 
6
- -
 
7
160 150
 
8
160 165
 
9
160 165
 
10
160 165
 
11
160 165
 
12
- -
 
13
- -
 
14
165 175
 
15
165 175
 
16
165 175
 
17
165 175
 
18
165 175
 
19
- -
 
20
- -
 
21
170 170
 
22
175 170
 
23
175 170
 
24
175 170
 
25
175 170
 
26
- -
 
27
- -
 
28
170 170
 
29
175 170
 
30
175 175
 
31 
175 175