ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
มกราคม
1
-
 
2
290
 
3
290
 
4
290
 
5
-
 
6
-
 
7
290
 
8
290
 
9
290
 
10
290
 
11
290
 
12
-
 
13
-
 
14
290
 
15
290
 
16
290
 
17
290
 
18
300
 
19
-
 
20
-
 
21
300
 
22
300
 
23
300
 
24
300
 
25
300
 
26
-
 
27
-
 
28
300
 
29
300
 
30
300
 
31
300