ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
ฟาร์มคุณณรงค์  พิพัฒสุวรรณ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ.เมือง
อ.เมือง
จ.นครปฐม
จ.ชลบุรีี
โทร.(034)253627
โทร.(086)4788098
เดือน วันที่    
มกราคม
1
- -
 
2
32.00 33.00
 
3
32.00 33.00
 
4
32.00 33.00
 
5
- -
 
6
- -
 
7
32.00 35.00
 
8
32.00 35.00
 
9
32.00 35.00
 
10
32.00 35.00
 
11
32.00 35.00
 
12
- -
 
13
- -
 
14
32.00 35.00
 
15
32.00 35.00
 
16
32.00 35.00
 
17
   
 
18
   
  19    
 
20
   
 
21
   
 
22
   
 
23
   
 
24
   
 
25
   
 
26
   
 
27
   
 
28
   
 
29
   
 
30