สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล

ศิริปุณย์ฟาร์ม

ฟาร์มโชคชัยการสุกร
ต.มาบแค อ.เมือง
อ.เมือง 
อ.เมือง
อ.โชคชัย
จ.นครปฐม
จ.ราชบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา
โทร.(081)8564975
โทร (089)2541193
โทร.(038)541429-30
โทร.(044)212442
เดือน วันที่        
มกราคม
1
- - - -
 
2
66.00 66.00 70.00 65.00
 
3
66.00 66.00 70.00 65.00
 
4
66.00 66.00 70.00 65.00
 
5
- - - -
 
6
- - - -
 
7
68.00 68.00 70.00 67.00
 
8
68.00 68.00 70.00 67.00
 
9
68.00 68.00 70.00 67.00
 
10
68.00 68.00 70.00 67.00
 
11
68.00 68.00 70.00 67.00
 
12
- - - -
 
13
- - - -
 
14
70.00 70.00 73.50 70.00
 
15
70.00 70.00 73.50 70.00
 
16
70.00 70.00 73.50 74.00
 
17
70.00 70.00 73.50 74.00
 
18
70.00 70.00 73.50 74.00
 
19
- - - -
 
20
- - - -
 
21
70.00 70.00 74.00 72.00
 
22
70.00 70.00 74.00 72.00
 
23
70.00 70.00 74.00 72.00
 
24
70.00 70.00 74.00 72.00
 
25
70.00 70.00 74.00 72.00
 
26
- - - -
 
27
- - - -
 
28
70.00 70.00 74.00 72.00
 
29
70.00 70.00 74.00 72.00
 
30
70.00 70.00 74.00 72.00
 
31
70.00 70.00 74.00 72.00