หอมหัวใหญ่

 

หอมหัวใหญ่

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 หอมหัวใหญ่ (ตัดจุก)
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ จ.กาญจนบุรี
อ.แม่วาง อ.แม่วาง อ.ท่าม่วง
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จ.กาญจนบุรี
เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3
เดือน วันที่                        
มกราคม
1
- - - - - - - - - - - -
 
2
15.00 13.00 10.00 10.00 - - - - - - - -
 
3
15.00 13.00 10.00 10.00 - - - - - - - -
 
4
15.00 13.00 10.00 10.00 - - - - - - - -
 
5
- - - - - - - - - - - -
 
6
- - - - - - - - - - - -
 
7
15.00 13.00 10.00 9.00 - - - - - - - -
 
8
14.50 12.50 9.00 8.50 - - - - - - - -
 
9
14.50 12.50 9.00 8.50 - - - - - - - -
 
10
14.50 12.50 9.00 8.50 - - - - - - - -
 
11
14.50 12.50 9.00 8.50 - - - - - - - -
 
12
- - - - - - - - - - - -
 
13
- - - - - - - - - - - -
 
14
15.00 13.00 10.00 9.00 - - - - - - - -
 
15
15.00 13.00 10.00 9.00 - - - - - - - -
 
16
15.00 13.00 10.00 9.00 - - - - - - - -
 
17
15.00 13.00 10.00 9.00 - - - - - - - -
 
18
15.00 13.00 10.00 9.00 - - - - - - - -
 
19
- - - - - - - - - - - -
 
20
- - - - - - - - - - - -
 
21
13.00 12.00 9.00 6.00 - - - - - - - -
 
22
13.00 12.00 9.00 6.00 - - - - - - - -
 
23
12.00 11.50 9.00 6.00 - - - - - - - -
 
24
12.00 11.50 9.00 6.00 13.00 11.00 9.00 6.00 - - - -
 
25
12.00 11.50 9.00 6.00 13.00 11.00 9.00 6.00 - - - -
 
26
- - - - - - - - - - - -
 
27
- - - - - - - - - - - -
 
28
12.00 10.00 8.00 6.00 12.00 10.00 8.00 6.00 - - - -
 
29
11.00 10.00 6.00 4.00 11.00 10.00 6.00 4.00 - - - -
 
30
10.50 9.00 6.00 3.00 11.00 10.00 6.00 4.00 - - - -
 
31
10.50 9.00 6.00 3.00 11.00 10.00 6.00 4.00 - - - -