หอมแดง

 

หอมแดง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 หอมแดงสด หอมแดง แห้ง 7-15 วัน
จุดรับซื้อ คุณฉายพิน  รุ่นบาง จุดรับซื้อ คุณฉายพิน  รุ่นบาง ร้านสิทธิกร
อ.บ้านโฮ่ง อ.ดอยสะเก็ด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ โทร. (045) 611576
    ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
เดือน วันที่          
มกราคม
1
-
-
-
-
-
 
2
-
-
32.00
27.00
-
 
3
-
-
32.00
27.00
-
 
4
-
-
32.00
27.00
-
 
5
-
-
-
-
-
 
6
-
-
-
-
-
 
7
-
-
32.00
27.00
-
 
8
-
-
32.00
27.00
-
 
9
-
-
32.00
27.00
-
 
10
-
-
35.00
30.00
-
 
11
-
-
35.00
30.00
-
 
12
-
-
-
-
-
 
13
-
-
-
-
-
 
14
-
-
32.00
26.00
-
 
15
-
-
32.00
26.00
-
 
16
-
-
32.00
26.00
-
 
17
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
30