กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
มกราคม
1
- -
 
2
- -
 
3
- -
 
4
- -
 
5
- -
 
6
- -
 
7
- -
 
8
- -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
130 135
 
12
130 -
 
13
125 -
 
14
125 125
 
15
125 125
 
16
- -
 
17
- -
 
18
125 125
 
19
125 -
 
20
125 -
 
21
130 125
 
22
135 -
 
23
- -
 
24
- -
 
25
135 -
 
26
135 135
 
27
   
 
28
   
 
29
   
 
30
   
 
31