ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2564 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
มกราคม
1
-
 
2
-
 
3
-
 
4
293
 
5
293
 
6
293
 
7
293
 
8
293
 
9
-
 
10
-
 
11
293
 
12
293
 
13
293
 
14
293
 
15
293
 
16
-
 
17
-
 
18
293
 
19
280
 
20
280
 
21
280
 
22
280
 
23
-
 
24
-
 
25
280
 
26
280
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
 31