ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2564 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
มกราคม
1
-
 
2
-
 
3
-
 
4
310
 
5
310
 
6
310
 
7
310
 
8
310
 
9
-
 
10
-
 
11
310
 
12
310
 
13
310
 
14
310
 
15
310
 
16
-
 
17
-
 
18
310
 
19
296
 
20
296
 
21
296
 
22
296
 
23
-
 
24
-
 
25
296
 
26
296
 
27
 
 
28
 
 
28
 
 
29
 
 
 30
 
 
 31