สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล

ศิริปุณย์ฟาร์ม

ฟาร์มโชคชัยการสุกร
ต.มาบแค อ.เมือง
อ.เมือง 
อ.เมือง
อ.โชคชัย
จ.นครปฐม
จ.ราชบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา
โทร.(081)8564975
โทร (089)2541193
โทร.(038)541429-30
โทร.(044)212442
เดือน วันที่        
มกราคม
1
- - - -
 
2
- - - -
 
3
- - - -
 
4
76.00 76.00 80.00 -
 
5
76.00 76.00 80.00 -
 
6
76.00 76.00 80.00 -
 
7
76.00 76.00 80.00 -
 
8
80.00 80.00 80.00 -
 
9
- - - -
 
10
- - - -
 
11
80.00 80.00 80.00 -
 
12
80.00 80.00 80.00 -
 
13
80.00 80.00 80.00 -
 
14
80.00 80.00 80.00 -
 
15
80.00 80.00 80.00 -
 
16
- - - -
 
17
- - - -
 
18
80.00 80.00 80.00 -
 
19
80.00 80.00 80.00 -
 
20
80.00 80.00 80.00 -
 
21
80.00 80.00 80.00 -
 
22
80.00 80.00 80.00 -
 
23
- - - -
 
24
- - - -
 
25
80.00 80.00 80.00 -
 
26
80.00 80.00 80.00 -
 
27
       
 
28
       
 
29        
 
30