หอมหัวใหญ

 

หอมหัวใหญ่

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 หอมหัวใหญ่ (ตัดจุก)
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ จ.กาญจนบุรี
อ.แม่วาง อ.แม่วาง อ.ท่าม่วง
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จ.กาญจนบุรี
เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3
เดือน วันที่                        
มกราคม
1
- - - - - - - - - - - -
 
2
- - - - - - - - - - - -
 
3
- - - - - - - - - - - -
 
4
- - - - - - - - 20.00 18.00 14.00 12.00
 
5
- - - - - - - - 20.00 18.00 14.00 12.00
 
6
- - - - - - - - 20.00 18.00 14.00 12.00
 
7
- - - - - - - - 20.00 18.00 14.00 12.00
 
8
- - - - - - - - 20.00 18.00 14.00 12.00
 
9
- - - - - - - - - - - -
 
10
- - - - - - - - - - - -
 
11
- - - - - - - - 20.00 18.00 14.00 12.00
 
12
- - - - - - - - 20.00 18.00 14.00 12.00
 
13
- - - - - - - - 20.00 18.00 14.00 12.00
 
14
- - - - - - - - 20.00 18.00 14.00 12.00
 
15
- - - - - - - - 15.00 13.00 8.00 4.00
 
16
- - - - - - - - - - - -
 
17
- - - - - - - - - - - -
 
18
- - - - - - - - 15.00 13.00 8.00 4.00
 
19
- - - - - - - - 15.00 13.00 8.00 4.00
 
20
- - - - - - - - 15.00 13.00 8.00 4.00
 
21
- - - - - - - - 15.00 13.00 8.00 4.00
 
22
- - - - - - - - 15.00 13.00 8.00 4.00
 
23
- - - - - - - - - - - -
 
24
- - - - - - - - - - - -
 
25
13.00 13.00 10.00 10.00 13.00 13.00 10.00 10.00 13.00 12.00 7.00 -
 
26
11.00 11.00 9.00 9.00 11.00 11.00 9.00 9.00 13.00 12.00 7.00 -
 
27
                       
 
28
                       
 
29