หอมแดง

 

หอมแดง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 หอมแดงสด หอมแดง แห้ง 7-15 วัน
จุดรับซื้อ คุณฉายพิน  รุ่นบาง จุดรับซื้อ คุณฉายพิน  รุ่นบาง ร้านสิทธิกร
อ.บ้านโฮ่ง อ.ดอยสะเก็ด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ โทร. (045) 611576
    ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
เดือน วันที่          
มกราคม
1
-
-
-
-
-
 
2
-
-
-
-
-
 
3
-
-
-
-
-
 
4
-
-
-
-
-
 
5
-
-
-
-
-
 
6
-
-
-
-
-
 
7
-
-
45.00
38.00
35.00
 
8
-
-
45.00
38.00
35.00
 
9
-
-
-
-
-
 
10
-
-
-
-
-
 
11
-
-
43.00
36.00
33.00
 
12
-
-
42.00
32.00
25.00
 
13
-
-
42.00
32.00
25.00
 
14
-
-
38.00
30.00
22.00
 
15
-
-
38.00
30.00
22.00
 
16
-
-
-
-
-
 
17
-
-
-
-
-
 
18
-
-
28.00
25.00
20.00
 
19
-
-
28.00
25.00
20.00
 
20
-
-
25.00
20.00
15.00
 
21
-
-
25.00
20.00
15.00
 
22
-
-
25.00
20.00
15.00
 
23
-
-
-
-
-
 
24
-
-
-
-
-
 
25
-
-
25.00
20.00
15.00
 
26
-
-
25.00
20.00
15.00
 
27
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
29