มะพร้าว 

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2564 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮง จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขันธ์ อ.เมือง จ.ชุมพร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614      
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่          
มกราคม
1
- - - - -
 
2
- - - - -
 
3
- - - - -
 
4
1,800 2,100 2,200 1,600 1,800
 
5
1,800 2,100 2,200 1,600 1,800
 
6
1,800 2,100 2,200 1,600 1,800
 
7
1,800 2,100 2,200 1,600 1,800
 
8
1,800 2,100 2,000 1,600 1,800
 
9
- - - - -
 
10
- - - - -
 
11
1,700 2,100 2,000 1,500 1,800
 
12
1,700 2,100 2,000 1,500 1,800
 
13
1,700 2,100 2,000 1,700 1,800
 
14
1,700 2,100 2,000 1,700 1,800
 
15
1,700 2,000 2,000 1,700 1,800
 
16
- - - - -
 
17
- - - - -
 
18
1,700 2,000 2,000 1,700 1,800
 
19
1,700 2,000 2,000 1,700 1,800
 
20
1,700 1,900 2,000 1,600 1,700
 
21
1,700 1,900 2,000 1,600 1,700
 
22
1,700 1,900 2,000 1,600 1,600
 
23
- - - - -
 
24
- - - - -
 
25
1,700 1,900 2,000 1,500 1,600
 
26
1,700 1,900 2,000 1,500 1,600
 
27
         
 
28
         
 
29
         
 
30