มะนาว

 

มะนาว

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2564 มะนาว
ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส.
ตลาดกลางหนองบ้วย 
จ.นครปฐม
อ. ท่ายาง  จ.เพชรบุรี
โทร. (081) 1955815
โทร. (032) 461534
ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ผลขนาดใหญ่
ผลขนาดกลาง
ผลขนาดเล็ก
ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ผลขนาดใหญ่
ผลขนาดกลาง
ผลขนาดเล็ก
มกราคม
1
- - - - - - - -
 
2
- - - - - - - -
 
3
- - - - - - - -
 
4
- - - - 180 160 140 100
 
5
- - - - 180 160 140 100
 
6
- - - - 180 160 140 100
 
7
- - - - 180 160 140 100
 
8
- - - - 180 160 140 100
 
9
- - - - - - - -
 
10
- - - - - - - -
 
11
- - - - 180 160 140 100
 
12
- - - - 180 160 140 100
 
13
- - - - 180 160 140 100
 
14
- - - - 180 160 140 100
 
15
- - - - 180 160 140 100
 
16
- - - - - - - -
 
17
- - - - - - - -
 
18
- - - - 180 160 140 100
 
19
- - - - 180 160 140 100
 
20
- - - - 180 160 140 100
 
21
- - - - 180 160 140 100
 
22
- - - - 180 160 140 100
 
23
- - - - - - - -
 
24
- - - - - - - -
 
25
- - - - 180 160 140 100
 
26
- - - - 180 160 140 100
 
27
               
 
28
               
 
29
               
 
30