กาแฟ

 

กาแฟ 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 สารกาแฟโรบัสต้า 
สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร บริษัท เนสเล่ จำกัด
อ.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ อ.สวี
จ.ชุมพร จ.ชุมพร จ.ชุมพร
คละ
เดือน วันที่      
มกราคม
1
- - -
 
2
- - -
 
3
- - -
 
4
65.00 65.00 -
 
5
66.00 66.00 -
 
6
66.00 66.00 -
 
7
66.00 66.00 60.00
 
8
66.00 66.00 60.00
 
9
- - -
 
10
- - -
 
11
65.00 66.00 60.00
 
12
65.00 66.00 60.00
 
13
66.00 66.00 60.00
 
14
66.00 66.00 60.00
 
15
66.00 66.00 60.00
 
16
- - -
 
17
- - -
 
18
66.00 66.00 60.00
 
19
66.00 66.00 60.00
 
20
67.00 67.00 60.00
 
21
67.00 67.00 60.00
 
22
67.00 67.00 60.00
 
23
- - -
 
24
- - -
 
25
67.00 67.00 60.00
 
26
67.00 67.00 60.00
 
27
     
 
28
     
 
29
     
 
30