หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ขามทะเลสอ
อ.บ้านบึง
ขาณุวรลักษบุรี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
จ.กำแพงเพชร   
โทร. (044)212725 
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.055-771377
เดือน วันที่        
มกราคม
1
- - - -
 
2
- - - -
 
3
- - - -
 
4
2.15 2.00 2.15 2.40
 
5
2.15 2.00 2.15 2.40
 
6
2.15 2.00 2.15 2.40
 
7
2.15 2.00 2.15 2.40
 
8
2.15 2.00 2.15 2.40
 
9
- - - -
 
10
- - - -
 
11
2.10 1.90 2.15 2.30
 
12
2.10 1.90 2.15 2.30
 
13
2.05 1.90 2.15 2.30
 
14
2.05 1.90 2.15 2.30
 
15
2.05 1.90 2.15 2.30
 
16
- - - -
 
17
- - - -
 
18
2.05 1.90 2.15 2.30
 
19
2.00 2.00 2.15 2.30
 
20
2.00 2.00 2.15 2.30
 
21
2.00 2.00 2.15 2.30
 
22
2.00 2.00 2.15 2.30
 
23
- - - -
 
24
- - - -
 
25
2.10 2.05 2.20 2.30
 
26
2.10 2.05 2.20 2.30
 
27
       
 
28
       
 
29
       
 
30
       
 
31