มันสำปะหลังสด

 

มันสำปะหลังสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 มันสำปะหลังสด
คุณไชยเลิศ  จันทร์วัฒนศิริ ร้านรับซื้อจุกพืชไร่
อ.เมือง อ.กบินทร์บุรี
จ.กาญจนบุรี จ.ปราจีนบุรีี
โทร.081-7638220  
เดือน วันที่    
มกราคม
1
- -
 
2
- -
 
3
- -
 
4
2.10 -
 
5
2.10 -
 
6
2.10 -
 
7
2.10 -
 
8
2.00 -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
2.10 -
 
12
2.10 -
 
13
2.10 -
 
14
2.10 -
 
15
2.10 -
 
16
- -
 
17
- -
 
18
2.10 -
 
19
2.10 -
 
20
2.10 -
 
21
2.10 -
 
22
2.10 -
 
23
- -
 
24
- -
 
25
2.20 -
 
26
2.20 -
 
27
   
 
28
   
 
29
   
 
30
   
 
31